Jednym z najbardziej pospolitych przestępstw drogowych jest zachowanie, które ustawodawca zdefiniował w art. 178a § 1 k.k. jako prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Mając to na uwadze warto pamiętać, że istnieją ściśle określone metody przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie). Co istotne zdarza się, że funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzający stosowne czynności nie stosują się w pełni do wspomnianych wytycznych- w konsekwencji w wielu przypadkach uzyskiwane wyniki mogą być niewiarygodne. Ponadto osoba poddawana badaniu może skorzystać z prawa do odmowy odpowiedzi na pytania w przedmiocie ilości, rodzaju i godziny spożycia napojów alkoholowych, a tym samym nie podawać do protokołu wspomnianego wyżej badania informacji, które mogą być dla niej obciążające, a które następnie mogą posłużyć do sporządzenia przez biegłych opinii z zakresu toksykologii. W tego rodzaju sprawach kluczowe zatem jest, aby w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. znać swoje prawa oraz możliwie jak najwcześniej skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, do czego zachęcamy.