Prawomocny wyrok wydany po przeprowadzeniu postępowania rozwodowego to często dopiero pierwszy etap regulowania sytuacji prawnej byłych już małżonków. W praktyce dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa powstaje między byłymi małżonkami stan rozdzielności majątkowej i możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego (czyli w uproszczeniu podziału wszelkich aktywów nabytych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa). Warto zapamiętać, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd nie tylko decyduje o tym, które składniki majątkowe (ruchomości, nieruchomości, wierzytelności) mają przypaść danej stronie, ale dokonuje także rozliczeń związanych z nakładami oraz spłaconymi długami. Jeśli, więc w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie ze wspólnych pieniędzy (np. z uzyskiwanych wynagrodzeń za pracę) finansowali remont mieszkania jednego z małżonków to okoliczność ta powinna być uwzględniania przez sąd w sprawie o podział majątku wspólnego. Podobnie sytuacja przedstawia się wówczas, gdy w czasie małżeństwa ze wspólnych pieniędzy małżonkowie spłacili dług zaciągnięty wyłącznie przez jednego z małżonków. 

W praktyce często zdarza się, że małżonkowie w trakcie trwania związku małżeńskiego zaciągają kredyt hipoteczny i w ten sposób finansują zakup wspólnego mieszkania. Po rozwodzie, na etapie podziału majątku wspólnego, często pojawia się pytanie co się stanie ze wspomnianym kredytem. Otóż sąd w toku sprawy dokonuje podziału jedynie aktywów i nie może ingerować w relacje byłych małżonków z bankiem, który udzielił kredytu. W istocie, więc kredyt potrafi być trwalszym spoiwem niż małżeństwo. Niemniej jednak jeśli po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego tylko jedna ze stron spłaca wspólny kredyt to przysługuje jej stosowne roszczenie wobec drugiej strony, które może zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego. 

Praktyka uczy, że podział majątku wspólnego cechuje się dużym stopniem skomplikowania w związku z czym warto zasięgnąć opinii profesjonalisty by prawidłowo sformułować swoje stanowisko w sprawie.