Typowym małżeńskim ustrojem majątkowym powstającym z chwilą zawarcia małżeństwa jest tzw. wspólność ustawowa, która obejmuje co do zasady wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (a więc np. uzyskane wynagrodzenia za pracę). Ustawodawca wprowadził zasadę, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, niemniej jednak w sprawie o podział majątku wspólnego każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać, ażeby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania majątku.

Przez wspomniane ważne przyczyny rozumie się na przykład rażące naruszanie przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny, jak również długotrwałą separację faktyczną zawinioną przez danego małżonka. Tego rodzaju żądanie może być uwzględnione jedynie wówczas, gdy małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Kwestia ustalenia nierównych udziałów każdorazowo wymaga, więc analizy konkretnego stanu faktycznego.

Adwokaci prowadzący naszą kancelarię mają w tym zakresie długoletnie doświadczenie, w związku z czym w razie pytań zachęcamy do kontaktu.