Umowa sprzedaży- chyba najczęściej dokonywana czynność prawna w życiu codziennym. Niemal każdy jest świadomy tego, że kupującemu w związku z zawartą umową sprzedaży przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi (czyli uprawnienia związane z wadliwością nabytej rzeczy jak chociażby uprawnienie do żądania naprawienia rzeczy czy obniżenia jej ceny). Nie jest jednak wiedzą powszechną to, że wspomniane uprawnienia przysługują co do zasady niezależnie od tego czy nabywana rzecz jest nowa, czy używana. Tym samym ustawodawca nie pozbawia ochrony prawnej nabywców rzeczy z rynku wtórnego, o czym warto pamiętać w przypadku, gdy po zakupie ujawnią się jej wady.
   
Należy także podkreślić, że prawo w szczególny sposób chroni konsumentów zawierających umowę sprzedaży. Jednym z przykładów są chociażby dolegliwe skutki, jakie wiążą się z opóźnieniem sprzedawcy w odpowiedzi na reklamację zgłoszoną przez konsumenta albo w ogóle z brakiem takiej odpowiedzi. Jak wynika z art. 561 ze znaczkiem 5 Kodeksu cywilnego jeśli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Podobne rozwiązanie znaleźć można w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z którego wynika, że przedsiębiorca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni pod rygorem przyjęcia, że reklamacja jest zasadna.
   
W naszej kancelarii dowiesz się, jakie przysługują Ci prawa oraz jakie spoczywają na Tobie obowiązki w związku z zawartą umową sprzedaży niezależnie od tego czy zawarłeś ją w charakterze konsumenta, czy też w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.