Prowadząc działalność gospodarczą warto pamiętać o tym, że ustawodawca również na gruncie procedury cywilnej stawia szczególne wymagania przedsiębiorcom. Jako przykład mogą posłużyć przepisy regulujące postępowanie w sprawach gospodarczych- a zwłaszcza art. 458 ze znaczkiem 5 k.p.c. oraz art. 458 ze znaczkiem 10 k.p.c. Pierwszy ze wspomnianych przepisów nakłada na przedsiębiorcę w istocie obowiązek przytoczenia wszelkich twierdzeń oraz złożenia wszystkich wniosków dowodowych na poparcie swojego stanowiska procesowego już w pierwszym piśmie procesowym składanym w sprawie (tj. w pozwie czy w odpowiedzi na pozew). Ewentualna zwłoka w tym zakresie winna skutkować tym, że sąd pominie później złożone wnioski dowodowe czy też podniesione twierdzenia. Warto jednak pamiętać, że jeśli potrzeba powołania określonego dowodu bądź podniesienia danego twierdzenia powstała już po złożeniu pozwu czy odpowiedzi na pozew (na przykład z uwagi na treść dowodów przeprowadzonych na rozprawie) to wówczas stosowne twierdzenie lub dowód powinien być powołany w terminie 2 tygodni od dnia kiedy wynikła potrzeba jego powołania.

Z kolei drugi ze wspomnianych przepisów prawa statuuje zasadę, że sąd może przeprowadzić dowód z zeznań świadka jedynie wyjątkowo, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca powinien odpowiednio wcześniej zadbać o to, aby w razie potrzeby móc wykazać swoje racje w procesie innymi dowodami (w szczególności dokumentami).