Nie należą do rzadkich sytuacje, w których po zawarciu umowy sprzedaży okazuje się, że nabyta rzecz nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewniał nas sprzedający. Taki przypadek może być analizowany nie tylko w oparciu o przepisy dot. rękojmi, ale także błędu co do treści czynności prawnej. Jak podnosi się w orzecznictwie: "błędem co do treści umowy może być także błąd co do właściwości rzeczy istniejącej w chwili sprzedaży, która w świetle celu gospodarczego umowy (wskazanego w umowie albo wynikającego z okoliczności) miała istotne znaczenie dla błądzącego" (wyrok SN wydany w sprawie o sygn. akt  II CSKP 264/22) W przypadku zaś błędu istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych zawartej umowy w konsekwencji czego staje się ona nieważna, a wszelkie świadczenia w związku z nią wykonane podlegają zwrotowi (dotyczy to na przykład zapłaconej ceny). 

Warto zatem pamiętać o wspomnianej instytucji prawnej także wówczas, gdy sprzedana rzecz odbiega w swoich parametrach od zapewnień sprzedającego.